Vedtægter for AUNING MC

§1

Foreningens navn er ”AUNING MC”, og dens hjemsted er Industrivej 51, 8963 Auning.

§2

AUNING MC`s formål er:

 1. Planlægning og afholdelse af arrangementer og aktiviteter. (træf, fællesture, foredrag og familieaftner.)
 2. Medhjælp ved arrangementer og aktiviteteter, f.eks. Sommerfest.
 3. Hjælpe med oplysninger aktiviteter og til generelt at udbrede kendskab til motorcykler som hobby.
 4. Hjælp med vedligeholdelse af klubbens lokaler.
 5. Restaurering og opbygning samt vedligeholdelse af motorcykler.
 6. at, fremskaffe relevante ting og genstande til brug for klubben.
 7. At, udføre sin hobby til gavn for sig selv og klubben.

Hvis der ved arrangementer, aktiviteter eller lignende opstår tvivl om disses kvalitet eller berettigelsen af de enkelte indslag, så har bestyrelsen den endelige afgørelse.

§3

Enhver der ønsker at støtte klubbens formål kan blive medlem, dog skal følgende opfyldes:

 1. Man skal være i besiddelse af en motorcykel, eller et køretøj som kræver motorcykel kørekort.
 2. Skal kunne anbefales af mindst et betalende medlem af Auning MC.
 3. Inden endeligt medlemskab kan opnås, skal en prøve periode på 6 mdr. opfyldes.
 4. a. Et nyt medlem SKAL altid godkendes af en enig bestyrelse.
 5. I prøveperioden kan der ikke erhverves stemmeret på generalforsamling.
 6. Den siddende bestyrelse kan til enhver tid ekskludere et prøve medlem/medlem , hvis ovenstående ikke opfyldes, samt hvis det skønnes at prøve medlemmet/medlemmet ikke udføre sin hobby til gavn for sig selv og Auning MC.
 7. Har man ikke et køretøj, kan man optages som medlem hvis man inden for et år fra indmeldelsesdatoen
  har erhvervet sig et køretøj, som opfylder ovenstående.
 8. Desuden kan ægtefælde og kæreste til et medlem, der opfylder punkt 1 – 6, også optages som medlem. Det sker til 50 % af normalt kontingent, samt betaling af indmeldelses gebyr, og man erhverver således stemmeret.
 9. Passivt medlemskab. Aktive medlemmer af Auning MC der på grund af alder eller fysik gør det umulig at køre motorcykel, kan søge om optagelse som passivt medlem.
  Passive medlemmer har samme rettigheder og pligter som aktive medlemmer.
  Den siddende bestyrelse tager stilling til hver enkelt sag.
  Der betales fuldt kontingent
 10. a Æresmedlem
  Et medlem som stadig er aktiv i Auning MC og som har været medlem i mindst 10 år og fylder 75 år
  Kan af den siddende bestyrelse udnævnes til æresmedlem og der med kontingent fri.
 11. Der kan for et kortere tidsrum tegnes støtte medlemskab af klubben uden stemmeret.
 12. Medlemskab af Auning MC ophører automatisk ved mere end 2 mdr. kontingent restance. Denne periode regnes fra seneste betalings dato påført opkrævningen. Dog skal kontingent betaling være foretaget inden generalforsamlingen, for at have stemmeret på generalforsamlingen.

§4

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle vælges på generalforsamling, for en periode af 2 år ad gangen. Efter tur afgår 3 medlemmer de ulige år og 2 medlemmer de lige år, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kassere og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer herunder formand eller næstformand er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden skønner det nødvendigt eller når 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Indkaldelsen skal så vidt muligt ske med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Klubben tegnes af formanden, eller næstformanden og kassere.

§5

Klubbens regnskabsår og medlems år er 1. marts til 28/29. februar. Klubben har det indbetalte kontingent at arbejde med. Der aflægges årsregnskab i forbindelse med generalforsamlingen.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes via mail og opslag på hjemmesiden med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel og skal under alle omstændigheder indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af formandens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra medlemmer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 2 suppleanter for 1 år
 8. Valg af 1 revisor for 1 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år
 9. Eventuelt
 10. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Alle vedtagelser sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte, dog kræves der til vedtægtsændring og evt. opløsning af klubben ¾ flertal blandt de fremmødte.

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt, og skal indkaldes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller 15 medlemmer eller ¼ af klubbens medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelse og afvikling sker som ved ordinær generalforsamling. Punkterne 3, 4, 7 og 8 kan dog udelades, hvis ikke de forlanges medtaget.

§8

Opløsning af klubben skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med max. 3 ugers mellemrum.

§9

Ved klubbens evt. opløsning beslutter sidste generalforsamling eller et af den nedsat udvalg, hvad der skal ske med evt. overskydende midler.
Således vedtaget på generalforsamling den 12. juni 2002 med ændringer af den 25. marts 2009,
14. marts 2012 og den 26 marts 2014
Vedtægterne er trådt i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.